Ana sayfa > Programlama > C Programlama > C standart kütüphanesi > <string.h>

<string.h>

C Programlama Dili standart kütüphanesinde yer alan string.h başlık dosyası karakter dizileri ile ilgili fonksiyon, veri türü ve makro tanımlamaları içerir.

Fonksiyonlar

Fonksiyon adı Açıklama
memccpy

void* memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

Üçüncü parametre ile gösterilen değer kopyalanana veya dördüncü parametredeki değer kadar, karakter kopyalanana kadar, ikinci parametrede gösterilen bellek alanını ilk parametre ile gösterilen bellek alanına kopyalar.

memchr

void* memchr(const void *ptr, int c, size_t n);

İlk parametrede gösterilen bellek bölgesinde, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar ilk byte değeri içinde ikinci parametrede gösterilen unsigned char değeri arar.

memcmp

int memcmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t n);

İlk ve ikinci parametrede gösterilen bellek bölgelerinin, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar, ilk byte değerlerini karşılaştırır.

memcpy

memcpy_s (C11)

void* memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

İkinci parametredeki bellek bölgesinden, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar, byte değerini ilk parametredeki bellek adresine kopyalar.

memmove

memmove_s (C11)

void* memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

İkinci parametredeki bellek bölgesindeki değerleri, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar, ilk parametredeki bellek adresine taşır.

memset

memset_s (C11)

void* memset(void *dest, int c, size_t n);

İkinci parametredeki unsigned char değeri ilk parametredeki karakter dizisinin, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar, ilk byte değeri üzerine kopyalar.

strcat

strcat_s (C11)

char* strcat(char *dest, const char *src);

İkinci parametredeki karakter dizisini ilk parametrede gösterilen karakter dizisinin sonuna ekler.

strchr

char* strchr(const char *str, int c);

İkinci parametredeki unsigned char değerinin ilk parametrede gösterilen karakter dizisinin içinde bulunduğu ilk yeri arar.

strcmp

int strcmp(const char *str1, const char *str2);

İlk ve ikinci parametredeki karakter dizilerini eşitlik durumunu belirlemek için birbiriyle karşılaştırır.

strcoll

int strcoll(const char *str1, const char *str2);

İlk ve ikinci parametredeki karakter dizilerini birbiriyle eşitlik durumunu, yerel LC_COLLATE ayarlarına göre, belirlemek için karşılaştırır.

strcpy

strcpy_s (C11)

char* strcpy(char *dest, const char *src);

İkinci parametredeki karakter dizisini ilk parametrede gösterilen karakter dizisine kopyalar.

strcspn

size_t strcspn(const char *str1, const char *str2);

İlk parametrede gösterilen karakter dizisinde, tamamı ikinci parametrede gösterilen karakter dizisi içinde olmayan karakterlerden oluşan, ilk bölümün uzunluğunu hesaplar.

strdup

char* strdup(const char *str);

Kendisine geçirilen parametrede gösterilen karakter dizisinin aynısını kopyalarak geri döndürür.

strerror

strerror_s (C11)

strerrorlen_s (C11)

char* strerror(int errnum);

Kendisine geçirilen parametredeki hata kodunun metin ifadesini geri döndürür.

strlen

strnlen_s (C11)

size_t strlen(const char *str);

Kendisine geçirilen parametredeki karakter dizisinin uzunluğunu geri döndürür.

strncat

strncat_s (C11)

char* strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

İkinci parametredeki karakter dizisinin, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar ilk byte değerini ilk parametrede gösterilen karakter dizisinin sonuna ekler.

strncmp

int strcmp(const char *str1, const char *str2, size_t n);

İlk ve ikinci parametredeki karakter dizilerinin, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar, ilk karakterini birbiriyle eşitlik durumunu belirlemek için karşılaştırır.

strncpy

strncpy_s (C11)

char* strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

İkinci parametredeki karakter dizisinin, üçüncü parametrede gösterilen değer kadar, ilk byte değerini ilk parametrede gösterilen karakter dizisine kopyalar.

strndup

char* strndup(const char *str, size_t n);

İlk parametrede gösterilen karakter dizisinin, ikinci parametrede gösterilen değer kadar, ilk byte değerinin aynısını kopyalarak geri döndürür.

strpbrk

char* strpbrk(const char *str1, const char *str2);

İkinci parametredeki karakter dizisi içinde yer alan karakterlerden herhangi birinin ilk parametre ile gösterilen karakter dizisi içinde bulunduğu ilk yerin adresini geri döndürür.

strrchr

char* strrchr(const char *str, int c);

İkinci parametredeki unsigned char değerinin ilk parametrede gösterilen karakter dizisinin içinde bulunduğu son yeri arar.

strspn

size_t strspn(const char *str1, const char *str2);

Tamamı ikinci parametrede gösterilen karakter dizisi içinde olan karakterlerden oluşan ilk parametrede gösterilen karakter dizisinin ilk bölümünün uzunluğunu hesaplar.

strstr

char* strstr(const char *str1, const char *str2);

İkinci parametrede gösterilen karakter dizisinin ilk parametrede gösterilen karakter dizisi içindeki ilk yerinin bellek adresini bulur.

strtok

strtok_s (C11)

char* strtok(char *str, const char *delim);

İlk parametredeki karakter dizisini ikinci parametredeki ayırıcı karakterlerin bulunduğu yerlerden alt karakter dizilerine ayırır.

strxfrm

size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n);

İkinci parametrede gösterilen karakter dizisini aktif lokal ayarlara göre çevirerek, üçüncü parametredeki değer kadar ilk karakterini, ilk parametre ile gösterilen karakter dizisine kopyalar.

Veriler

Veri türü adı Açıklama
FILE Bir dosya ile ilgili giriş veya çıkış işlemleri yapmak için, dosya veya akış hakkında bilgiler içeren bir veridir.
fpos_t Dosyanın konumunu göstermek için kullanılan long veya long olarak tanımlanan bir veri türüdür.
size_t Unsigned integer olarak tanımlanan bir veri türüdür.

Makro değişkenler

Değişken adı Açıklama
stdin Standart giriş akışını gösteren bir işaretçi tanımlayan bir makrodur.
stdout Standart çıkış akışını gösteren bir işaretçi tanımlayan bir makrodur.
stdin Standart hata akışını gösteren bir işaretçi tanımlayan bir makrodur.

Makro sabitler

Sabit adı Açıklama
BUFSIZ Setbuf() fonksiyonu tarafından kullanılan arabelleğin boyutunu belirleyen bir int değeridir.
EOF Dosya sonu durumunu belirten bir negatif int bir değerdir.
FILENAME_MAX Açılan bir dosya adını yüklemek için kullanılacak bir char dizinin azami boyutunu belirler.
FOPEN_MAX Eşzamanlı olarak açılabilecek dosya sayısını gösterir.
_IOFBF Bir kısaltma (Giriş/Çıkış Tamamen Tamponlu - Input/Output Fully Buffered) olup 0x0000 değerini taşır. Açık bir akış için tamamen tamponlanmış giriş ve çıkış talebi için setvbuf() fonksiyonuna geçirilebilecek bir tamsayıdır.
_IOLBF Bir kısaltma (Giriş/Çıkış Satır Tamponlu - Input/Output Line Buffered) olup 0x0040 değerini taşır. Açık bir akış için satır olarak tamponlanmış giriş ve çıkış talebi için setvbuf() fonksiyonuna geçirilebilecek bir tamsayıdır.
_IONBF Bir kısaltma (Giriş/Çıkış Tamponlanmamış - Input/Output Not Buffered) olup 0x0004 değerini taşır. Açık bir akış için tamponlanmamış giriş ve çıkış talebi için setvbuf() fonksiyonuna geçirilebilecek bir tamsayıdır.
L_tmpnam Tmpnam() fonksiyonu tarafından oluşturulan geçici bir dosya adını yüklemek için kullanılan bir char dizinin boyutunu gösterir.
NULL Boş işaretçi sabiti olan bir makrodur.
SEEK_CUR Geçerli dosya konumuna göre konumlandırma talebi için fseek() fonksiyonuna geçirilebilecek bir int değerdir.
SEEK_END Dosya sonuna konumuna göre konumlandırma talebi için fseek() fonksiyonuna geçirilebilecek bir int değerdir.
SEEK_SET Dosya başına göre konumlandırma talebi için fseek() fonksiyonuna geçirilebilecek bir int değerdir.
TMP_MAX Tmpnam() fonksiyonu tarafından oluşturulan azami benzersiz dosya adı sayısını gösterir.