BG MVC Model View Controller eğitim serisi yayında...

Ana sayfa > Veritabanı > SQL Veritabanı > SQL fonksiyonları

SQL fonksiyonları

Bilgisayarda fonksiyon bir veya daha fazla işlem satırından oluşan kodların bir kod bloğu şeklinde bir isim altında toplanması olarak ifade edilebilir. Böylece, sadece fonksiyon ismi çağrılarak, fonksiyon içinde yer alan kodlar çalıştırılır.

SQL içinde veriler üzerinde işlemler yapmak üzere hazır fonksiyonlar bulunur. SQL fonksiyonları genel olarak 2 gruba ayrılır:

SQL Çoklu Satır (Aggregate) Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar bir sütunda yer alan birden fazla değerler üzerinde yaptığı hesaplamalar sonrası tek bir değer geri verir.

 • AVG() : Sayısal değer içeren bir tablo sütunundaki değerlerin ortalamasını verir.
 • COUNT() : Verilen kriterlere uyan tablo satır sayısını verir.
 • FIRST() : Tabloda belirtilen sütundaki ilk değeri verir.
 • LAST() : Tabloda belirtilen sütundaki son değeri verir.
 • MAX() : Tabloda belirtilen sütundaki en büyük değeri verir.
 • MIN() : Tabloda belirtilen sütundaki en küçük değeri verir.
 • SUM() : Sayısal değer içeren bir tablo sütunundaki değerlerin toplamını verir.

SQL Sayısal (Scalar) Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar bir sütunda yer alan tek bir değere işlem yapar ve tek bir değer geri verir.

 • LCASE() : Bir alan değerini küçük harfe çevirir.
 • LEN() : Bir metin alanının uzunluğunu verir.
 • MID() : Bir metin alanındaki karakterlerin bir kısmını elde etmek kullanılır.
 • NOW() : Bilgisayarın tarih ve saat değerlerini verir.
 • FORMAT() : Bir veri alanının ne şekilde gösterileceğini belirler.
 • ROUND() : Sayısal bir veri alanının değerini bir tamsayıya yuvarlar.
 • UCASE() : Bir alan değerini büyük harfe çevirir.
Mlzid MlzAdi Fiyat
1 Masa 250
2 Sandalye 80
3 Kitaplık 310
4 Sehpa 120
5 Koltuk 250

AVG() fonksiyonu

Sayısal değer içeren bir tablo sütunundaki değerlerin ortalamasını verir.

AVG() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT AVG(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun Fiyat sütununda yer alan değerlerin ortalaması sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT AVG(Fiyat) AS OrtFiyat FROM malzeme

OrtFiyat
202

COUNT() fonksiyonu

Tanımlanan kriterlere uygun olan satırların sayısını verir.

COUNT() fonksiyonunun farklı kullanışlarına ait yazım şekilleri aşağıdadır:

Bir tablo içinde tanımlanan sütunda bulunan değer sayısını verir. NULL değerler dikkate alınmaz:

SELECT COUNT(sütun_adı) FROM tablo_adı

Bir tablo içinde bulunan tüm kayıtların sayısını verir:

SELECT COUNT(*) FROM tablo_adı

Bir tablo içinde tanımlanan bir sütundaki farklı değere sahip kayıtların sayısını verir:

SELECT COUNT(DISTINCT sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun Fiyat sütununda 200'den büyük değer taşıyan kayıt sayısı (3 adet) sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT COUNT(Fiyat) AS YuksekFiyat FROM malzeme WHERE Fiyat > 200

YuksekFiyat
3

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunda yer alan kayıtların sayısı sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT COUNT(*) AS SayiKayit FROM malzeme

SayiKayit
5

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunda Fiyat sütununda yer alan farklı değere sahip kayıt sayısı sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT COUNT(DISTINCT Fiyat) AS FarkliKayit FROM malzeme

FarkliFiyat
4

FIRST() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen sütundaki ilk değeri geri verir.

FIRST() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT FIRST(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun MlzAdi sütununda yer alan ilk değer sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT FIRST(MlzAdi) FROM malzeme

FIRST() fonksiyonunu desteklemeyen sistemler için:

SELECT MlzAdi FROM malzeme LIMIT 1

MlzAdi
Masa

LAST() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen sütundaki son değeri geri verir.

FIRST() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT LAST(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun MlzAdi sütununda yer alan son değer sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT LAST(MlzAdi) FROM malzeme

LAST() fonksiyonunu desteklemeyen sistemler için:

SELECT MlzAdi FROM malzeme ORDER BY Mlzid DESC LIMIT 1

MlzAdi
Koltuk

MAX() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen sütundaki en büyük değeri geri verir.

MAX() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT MAX(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun Fiyat sütununda yer alan en büyük değer sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT MAX(Fiyat) as MaxFiyat FROM malzeme

MaxFiyat
310

MIN() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen sütundaki en küçük değeri geri verir.

MIN() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT MIN(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun Fiyat sütununda yer alan en küçük değer sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT MIN(Fiyat) as MinFiyat FROM malzeme

MinFiyat
80

SUM() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen sayısal sütundaki değerlerin toplamını geri verir.

SUM() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT SUM(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun Fiyat sütununda yer alan değerlerin toplamı sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT SUM(Fiyat) as TopFiyat FROM malzeme

TopFiyat
1010

LCASE() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen metin alanındaki değeri küçük harfe çevirir.

LCASE() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT LCASE(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun MlzAdi sütununda yer alan değerler küçük harfe çevrilerek sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT LCASE(MlzAdi) as MlzKucuk FROM malzeme

MlzKucuk
masa
sandalye
kitaplık
sehpa
koltuk

LEN() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen alandaki metin değerinin uzunluğunu verir.

LEN() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT LEN(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun MlzAdi sütununda yer alan metin değerlerinin uzunluğu sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT LEN(MlzAdi) as MlzAdiUzun FROM malzeme

MlzAdiUzun
4
8
8
5
7

MID() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen metin alanından karakterler elde etmeyi sağlar.

MID() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT MID(sütun_adı, başlangıç[, uzunluk]) FROM tablo_adı

sütun_adı : Karakterlerin alınacağı alan adı

başlangıç : Veri alanı içindeki başlangıç yeri (En düşük değer 1)

uzunluk : (İsteğe bağlı) Alınacak karakter sayısı. Tanımlanmadığında, metinin geri kalanı alınır.

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun MlzAdi sütununda yer alan metin değerlerinin ilk 3 karakteri sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT MID(MlzAdi, 1, 3) as MlzAdiİlkUc FROM malzeme

MlzAdiİlkUc
Mas
San
Kit
Seh
Kol

NOW() fonksiyonu

Bilgisayar sistem tarih ve zamanını verir.

NOW() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT NOW() FROM tablo_adı

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; sistem tarih ve zamanı sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT NOW() as TarihSaat

TarihSaat
2013-02-15 21:41:24

FORMAT() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen veri alanının ekranda gösterilme şeklini belirler.

FORMAT() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT FORMAT(sütun_adı, format) FROM tablo_adı

sütun_adı : Gösterilme şekli belirlenecek alan adı

format : Gösterilme şekli

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunda yer alan değerler sistem tarihi ile birlikte sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT Mlzid, MlzAdi, Fiyat, FORMAT(Now(),'DD.MM.YYYY') as Tarih FROM malzeme

Mlzid MlzAdi Fiyat Tarih
1 Masa 250 16.02.1013
2 Sandalye 80 16.02.1013
3 Kitaplık 310 16.02.1013
4 Sehpa 120 16.02.1013
5 Koltuk 250 16.02.1013

ROUND() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen sayısal veri alanı değerini tanımlanan ondalık değerine yuvarlar.

ROUND() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT ROUND(sütun_adı, ondalık) FROM tablo_adı

sütun_adı : Yuvarlanacak alan adı

ondalık : Ondalık sayısını gösterir.

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosu Fiyat sütununda yer alan değerler yuvarlanarak sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT ROUND(Fiyat, 0) as TamFiyat FROM malzeme

Mlzid MlzAdi Fiyat
1 Masa 250,75
2 Sandalye 80,50
3 Kitaplık 310,25
4 Sehpa 120,75
5 Koltuk 250,25
TamFiyat
250
80
310
120
250

UCASE() fonksiyonu

Bir tabloda seçilen metin alanındaki değeri büyük harfe çevirir.

UCASE() fonksiyonunun yazım şekli aşağıdadır:

SELECT UCASE(sütun_adı) FROM tablo_adı

Yukarıdaki malzeme adlı örnek tablo üzerinde işlemler yapmaya çalışalım:

Eğer aşağıdaki komutu kullanırsanız; malzeme tablosunun MlzAdi sütununda yer alan değerler büyük harfe çevrilerek sonuç tablosuna aktarılır:

SELECT UCASE(MlzAdi) as MlzBuyuk FROM malzeme

MlzBuyuk
MASA
SANDALYE
KİTAPLIK
SEHPA
KOLTUK